FINCLUDE Areas

FINCLUDE AREAS

The selection of areas that will be used as a pilot for the project have been identified. This has been done using an established criterion. The criteria resulted in the following chiefdoms being identified as Tier 1 and Tier 2. The classification seeks to ensure that the coverage of the chiefdoms is wide as possible. This also helps in ensuring that where competent farmers are already existing, such chiefdoms are not missed. 

Sigcineni, Gebeni, Ntontozi, Mafutseni, Kukhanyeni, Lobamba Lomdzala, Sigombeni, Mpini, Macudvulwini, Velezizweni, Mbelebeleni, Mhlambanyatsi

Ngculwini, Mliba, Dvokolwako, Luve, Ngwempisi, Mhlambanyatsi, Bhadzeni 1, Bhudla, Mliba, Nsingweni, Ludzeludze, Gundvwini, Mahlangatsha

Jubukweni, Sigangeni, Ekupheleni, Nkamanzi, Lamgabhi, Siphocosini, Maphalaleni, Hhukwini, Emvembili, eNginamadvolo, Mhlangatane, Nsingweni

Mayiwane, Vusweni, Herefords, Motjane, Mlindazwe, Sihhoye, Nkhaba, Lundzi, Nyakatfo, Nhlanguyavuka, Bulandzeni, Nkambeni, Mashobeni, Nkambeni, Gucuka, Sitseni, Mshingishingini, Ndwandwe

Luhlanyeni, Nceka, Lubulini, Nokwane, Maphungwane, kaLanga, Shewula, Lomahasha, ka Shoba, Vuvulane, Sinceni, Tikhuba

Malindza, Mhlumeni, Ntamakuphila, Lonhlupheko, Matsetsa, Mndobandoba, Mahlabaneni, Ngcina

Nkwene, Lulakeni, Nhletjeni, Mahlalini, Nhlalabantfu, Ngobolweni, Bambitje, Dinabanye, Qomintaba, Magele, Kwendzeni, Ndunaythini

Maloma, Jabulani, Mthombe, kaPhunga, Maseyisini, Hosea, Nsingizini, Matsanjeni, Ndushulweni, Vusweni, Tsambekwako, Mantambe